top of page

Gebruiksvoorwaarden

bard-logo-site.png
1. Algemeen

De eigenaar van deze website is Kreejaater, met maatschappelijke zetel gevestigd te Eikenlaan 44 – 3600 Genk.  

Door het gebruik van deze website verklaart u deze Gebruiksvoorwaarden voor de website van b-ard.be te accepteren.

2. Goede werking, veiligheid en toegankelijkheid

Wij bieden een gebruiksvriendelijke website aan die veilig is voor iedere gebruiker. We nemen dan ook alle redelijke maatregelen die nodig zijn om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van onze website te garanderen. Toch kunnen we jou geen absolute garanties geven.

Ieder gebruik van de website gebeurt steeds op eigen risico. Dit betekent dat wij geen aansprakelijkheid dragen voor schade die voortvloeit uit storingen, onderbrekingen, schadelijke elementen of defecten aan de website, ongeacht het bestaan van een vreemde oorzaak of overmacht.

We hebben het recht om de toegang tot onze website ten allen tijde te beperken en/of geheel of gedeeltelijk te onderbreken, zonder voorafgaande waarschuwing. We doen dit in principe uitsluitend indien de omstandigheden dit verantwoorden, maar dit is geen absolute voorwaarde.

3. Inhoud op onze website

De inhoud van de website wordt volledig door ons bepaald en wij besteden de grootste zorg aan deze inhoud. Dit wil zeggen dat we de nodige maatregelen nemen om onze website zo volledig, nauwkeurig en actueel mogelijk te houden, ook wanneer content wordt aangeleverd door derde partijen. De inhoud op onze website kan steeds gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Toch kunnen we geen garanties geven omtrent de kwaliteit van de informatie op onze website. Het is mogelijk dat informatie niet volledig, voldoende accuraat en/of nuttig is. We zijn bijgevolg niet aansprakelijk voor (directe en indirecte) schade die de Gebruiker lijdt ten gevolge van de informatie op onze website.

In het geval bepaalde inhoud op onze website een schending van de geldende wetgeving en/of een schending van de rechten van derde partijen betekent en/of eenvoudigweg niet door de beugel kan, vragen wij aan jou om ons dit zo spoedig mogelijk te melden zodat we de gepaste maatregelen kunnen nemen. Zo kunnen we overgaan tot een gedeeltelijke of gehele verwijdering en/of aanpassing van de inhoud.

4. Wat wij van jou als gebruiker verwachten

Ook de Gebruiker draagt een zekere verantwoordelijkheid bij het gebruiken van onze website. De Gebruiker moet zich steeds onthouden van handelingen die een schadelijke impact kunnen hebben op de goede werking en veiligheid van de website. Zo mag de website niet gebruikt worden om  informatie van andere Gebruikers op grote schaal te verzamelen.

Het is bijgevolg niet toegelaten om onze website te gebruiken voor de verspreiding van inhoud die schade aan andere Gebruikers van de website kan toebrengen, zoals de verspreiding van schadelijke programmatuur zoals computervirussen, malware. De verspreiding van ongevraagde en/of commerciële berichten via de website, zoals junk mail, spamming en kettingbrieven, valt hier ook onder.

Wij behouden ons het recht voor om alle noodzakelijke handelingen te treffen die herstel kunnen opleveren voor ons en voor onze Gebruikers, zowel op gerechtelijk als buitengerechtelijk vlak. De Gebruiker is als enige persoonlijk en integraal verantwoordelijk indien zijn handelingen en gedragingen effectief schade veroorzaken aan de website en de andere Gebruikers. In dat geval moet hij bard.be

vrijwaren van iedere schadeclaim die volgt.

5. Links naar andere websites

De inhoud van onze website kan links naar externe websites bevatten. Omdat deze sites niet onder het beheer van b-ard.be vallen, zijn wij dan ook niet verantwoordelijk voor eventuele foute of onvolledige informatie op deze websites van derden.  

6. Beperkte aansprakelijkheid

bard.be is niet aansprakelijk voor verlies en/of schade voortvloeiend uit het gebruik van deze website, of enige website waarnaar deze website verwijst, dan wel de informatie die op de hiervoor bedoelde websites kan worden gevonden.

7. Intellectuele eigendom

Creativiteit verdient bescherming, zo ook onze website en haar inhoud. De bescherming wordt voorzien door intellectuele eigendomsrechten en komt toe aan bard.be. Onder inhoud verstaat men de heel ruime categorie van foto’s, video, audio, tekst, ideeën, notities, artikels, etc. Al deze inhoud wordt beschermd door het auteursrecht, softwarerecht, databankrecht, tekeningen- en modellenrecht en andere toepasselijke (intellectuele) eigendomsrechten. Het technische karakter van onze website zelf is beschermd door het auteursrecht, het softwarerecht en databankenrecht. 

8. Verwerking persoonsgegevens

Bart Van Puyenbroeck, de eigenaar van deze website en de verantwoordelijke voor de verwerking, draagt er alle zorg voor dat de verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op een manier conform de toepasselijke wet- en regelgeving.
Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de website geeft u aan Bart Van Puyenbroeck, de uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toelating om deze gegevens te verwerken.

De door u opgegeven informatie is noodzakelijk, enerzijds om de door u gevraagde informatie via email aan u te kunnen bezorgen en anderzijds, om bij bestellingen de bestelde goederen aan u te kunnen bezorgen. Voor elke aanvraag om informatie is een minimum aan gegevens vereist.  De persoonsgegevens van de aanvrager zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met de Privacyverklaring op onze website. 

9. Algemene bepalingen omtrent de Algemene Voorwaarden.

Wij behouden de vrijheid om onze website en de daarbij horende diensten te allen tijde te wijzigen, uit te breiden, te beperken of stop te zetten. Dit kan zonder voorafgaande kennisgeving van de Gebruiker en geeft evenmin aanleiding tot enige vorm van schadevergoeding.

Deze Algemene Voorwaarden worden exclusief beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische Wetgeving.

Indien de werking of geldigheid van één of meerdere van bovenstaande bepalingen van deze Algemene Voorwaarden in het gedrang komen, zal dit geen gevolg hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst. In dergelijk geval hebben wij het recht om de betrokken bepaling te wijzigen in een geldige bepaling van gelijkaardige strekking.

bottom of page